Terms & Conditions

  1. Karcis Online adalah pihak yang ditunjuk oleh penyelenggara/ promotor event. E-ticket yang diterbitkan oleh Karcis Online adalah bukti pembayaran yang sah dan pada beberapa event berlaku juga sebagai tiket masuk yang sah.
  2. Saat penukaran E-ticket harap membawa kartu identitas yang sesuai dengan yang digunakan saat pembelian.
  3. Pembeli hanya berhak untuk mencetak E-ticket satu kali untuk setiap tiket yang dibeli. Tidak diijinkan menduplikasi E-ticket.
  4. E-ticket yang sudah dibeli TIDAK dapat ditukar atau diuangkan kembali.
  5. Penyelenggara/promotor berhak untuk mengambil tindakan untuk melarang/ menolak masuk ke tempat acara/ pertunjukan atau menukarkan E-ticket ke tiket sebenarnya terhadap pemegang E-ticket dengan barcode/ nomor tiket yang telah digunakan sebelumnya oleh orang lain.
  6. Penyelenggara/promotor berhak untuk memproses dan dan menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia baik secara perdata maupun pidana terhadap orang-orang yang memperoleh tiket dengan cara yang tidak sah, termasuk tapi tidak terbatas dengan cara melakukan pemalsuan atau penggandaan E-ticket yang sah atau memperoleh tiket dengan cara yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyelenggara/ promotor.
  7. Karcis Online/ penyelenggara/ promotor tidak bertanggung jawab atas kelalaian pembeli yang mengakibatkan E-ticket/tiket jatuh ke tangan orang lain (dalam penguasaan orang lain) untuk digunakan sebagai tanda masuk ke tempat pertunjukan atau menukarkan E-ticket, yang membuat pembeli ukehilangan hak ntuk masuk ke tempat pertunjukan/menukarkan E-ticket.
  8. Pembeli tiket menyatakan melepaskan hak hukum untuk mengajukan tuntutan balik melalui pengadilan atau cara-cara apapun yang diperkenankan secara hukum untuk menuntun Karcis Online dalam hal terjadi pembatalan event yang dilakukan secara sepihak oleh pihak artis atau pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kemampuan dan kehendak pihak penyelenggara/ promotor.
  9. Bilamana terjadi pembatalan pertunjukkan dikemudian hari maka tiket yang telah dibeli dapat ditukarkan kembali sesuai dengan ketentuan penyelenggara/ promotor.